Author

Profile picture
Sergey Dmitriev
Nizhny Novgorod State Technical University, Nizhny Novgorod, Russia
More articles in:  CrossRef  |  PubMed  |  Google Scholar