Author

Profile picture
German Vlasichev
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.Ye. Alekseyev, Nizhny Novgorod, Russia
More articles in:  CrossRef  |  PubMed  |  Google Scholar